Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uppsy

Welkom bij Uppsy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82598304. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die Uppsy aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Uppsy en een andere partij. Uppsy behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten en producten van Uppsy stem je in met deze algemene voorwaarden. Er kan slechts worden afgeweken van de algemene voorwaarden door een schriftelijke overeenkomst tussen Uppsy en een andere partij. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 1 Definities

Abonnementhouder 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft met Uppsy.

Abonnementsovereenkomst 

De overeenkomst tussen de Abonnementhouder en Uppsy, op grond waarvan de Abonnementhouder (al dan niet tegen betaling) een vooraf vastgestelde periode gebruik kan maken van de Uppsy app. Onder Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een proefabonnement of een cadeau abonnement, ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn. 

Bereikbaarheid

Uppsy is bereikbaar via info@uppsy.nl.  

Apps

De Uppsy apps die te verkrijgen zijn via de Google Play Store of de App Store van Apple.

Product

Het product dat de Abonnementhouder ontvangt na afsluiten van het abonnement is toegang via de Uppsy apps tot alle content die door Uppsy beschikbaar is gesteld gedurende de abonnementsduur.

Artikel 2 Het product

2.1 Het product bestaat uit een ongespecificeerd aantal publicaties. Uppsy is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van het product om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnementhouder, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestaties van Uppsy. 

2.2 Het staat Uppsy vrij advertenties in het product op te nemen, mits deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. 

2.3 Uppsy zal zich inspannen om het betreffende product, met alle onderliggende en gepubliceerde inhoud, beschikbaar te houden voor de Abonnementhouder. 

2.4 De Abonnementhouder verkrijgt met een door Uppsy te verstrekken activatiecode en een zelf door de Abonnementhouder aan te melden e-mailadres toegang tot het product waar de Abonnementhouder krachtens de Abonnementsovereenkomst recht op heeft. Het is de Abonnementhouder niet toegestaan deze activatie-combinatie van e-mailadres en activatiecode te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. De Abonnementhouder mag het product slechts voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan het product of (onderdelen van) de content anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. 

2.5 Indien de Abonnementhouder in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.4 of indien tijdige betaling als vermeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden uitblijft, is Uppsy gerechtigd de toegang tot het product te blokkeren en geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van Uppsy om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op de Abonnementhouder te verhalen. 

2.6 Indien de Abonnementhouder geen toegang kan krijgen tot het product (bijvoorbeeld om technische redenen) kan de Abonnementhouder dit melden bij Uppsy. Uppsy zal zich vervolgens inspannen om toegang tot het product alsnog mogelijk te maken, mits de oorzaak van het niet verkrijgen van toegang redelijkerwijs verwacht kan worden bij Uppsy te liggen.

2.7 Klachten met betrekking tot de toegang tot het product geven de Abonnementhouder niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

2.8 Uppsy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnementhouder lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot het product. 

2.9 De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende één of meerdere dagen geen toegang is tot het product als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. 

2.10 Uppsy heeft de inspanningsplicht om de beschikbaarheid van de content van het product zo hoog mogelijk te houden. Indien de beschikbaarheid van de content van het product in een kalenderjaar minder dan 95% is, heeft de Abonnementhouder recht op restitutie van het door hem/haar betaalde abonnementstarief voor het percentage dat het product niet beschikbaar was. Voor een hypothetisch abonnementstarief van 50 Euro per jaar en een beschikbaarheid van 90% in een kalenderjaar, heeft de Abonnementhouder dan recht op 10% * 50 Euro, wat neerkomt op 5 Euro. De Abonnementhouder kan deze restitutie aanvragen door het kenbaar te maken via support@uppsy.nl Indien de beschikbaarheid van het product 95% of hoger is in een kalenderjaar, heeft de Abonnementhouder geen recht op restitutie. De beschikbaarheid wordt alleen berekend over de periode waarin er geen sprake is van overmacht, zoals benoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer de content niet bereikbaar is door omstandigheden waar Uppsy geen invloed op heeft, bijvoorbeeld doordat de Abonnementhouder geen beschikking heeft over een internetverbinding, geeft dit ook geen recht op restitutie en wordt deze periode ook niet meegenomen in het berekenen van de beschikbaarheid. 

2.11 Via de Website www.uppsy.nl kun je een Abonnement aanvragen en krijg je volledige toegang tot de content die op dat moment beschikbaar is en content die beschikbaar komt tijdens de looptijd van het abonnement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw activatiegegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten. Uppsy behoudt zich het recht voor om een verzoek tot Abonnement te kunnen weigeren.

Artikel 3 Abonnementsovereenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van Uppsy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent dat Uppsy mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnementhouder de aanbieding heeft geaccepteerd.

3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als Uppsy deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnementhouder of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen. 

3.3 Uppsy mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren. 

3.4 Na de aanvraag van een Abonnement kun je met je opgegeven e-mailadres en de activatiecode het Abonnement activeren. Het Abonnement is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de activatiecode aan derden te verstrekken. Een Abonnement kan op maximaal twee apparaten worden geactiveerd (ongeacht of het Android of iOS is). Uppsy behoudt zich het recht voor om bij (een vermoeden van) misbruik een activatiecode en/of abonnement ongeldig te verklaren.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Bij het aanvragen van een Abonnement via de Website www.uppsy.nl zal in het proces de betaling plaatsvinden. Na de betaling zal je per e-mail een bevestiging ontvangen, samen met de activatiecode. Uppsy heeft het recht om de prijs van het Abonnement te wijzigen en zal een tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie op www.uppsy.nl meedelen aan de Abonnementhouder. Eenmaal afgesloten Abonnementen zijn niet onderhevig aan prijsveranderingen voor de duur van die Abonnementen. Bij het verlengen van een Abonnement zal het dan geldende tarief in rekening worden gebracht.

4.2 Het storneren van een door Uppsy (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnementhouder niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 5 Levering van het Product

5.1 De levering van een Product bij het aangaan van een Abonnementsovereenkomst vindt plaats na ontvangst van de betaling(en) zoals overeengekomen in de betreffende Abonnementsovereenkomst. 

5.2 Het Product is na levering voor risico van de Abonnementhouder; de Abonnementhouder dient er zorg voor te dragen dat updates van de app tijdig worden geïnstalleerd. 

5.3 De Abonnementhouder is gehouden te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, onmiddellijk op het moment dat het product hem ter beschikking is gesteld. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld bij de Klantenservice van Uppsy via support@uppsy.nl

Artikel 6 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst

6.1 Het Abonnement wordt voor één jaar aangegaan, tenzij expliciet anders overeengekomen. Het beëindigen van het Abonnement gaat automatisch als ervoor wordt gekozen het Abonnement na een jaar niet te verlengen. Uppsy heeft het recht een Abonnement te blokkeren of te beëindigen als misbruik van het Abonnement wordt vermoed. De Abonnementshouder zal hiervan op de hoogte worden gebracht en zal in de gelegenheid worden gesteld hiertegen in verweer te komen.

6.2 De Abonnementhouder kan de Abonnementsovereenkomst gedurende de abonnementsperiode niet opzeggen. Deze stopt automatisch na 12 maanden. Wanneer de Abonnementhouder tussentijds geen gebruik meer wil maken van Uppsy vindt geen restitutie plaats. 

6.3 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode tenzij de Abonnementhouder overgaat tot verlenging of de aanschaf van een nieuw Abonnement. 

6.4 Indien Uppsy de Abonnementsovereenkomst ontbindt vanwege (vermoed) misbruik, is de Abonnementhouder aansprakelijk voor alle schade die Uppsy lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde Abonnementsovereenkomst. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Uppsy is niet verantwoordelijk voor de juistheid of toepasbaarheid van de informatie die worden verstrekt in de artikelen, zowel de Uppsy artikelen als de wetenschappelijke artikelen waarop deze gebaseerd zijn. De Abonnementhouder of andere afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verder onderzoeken, lezen en interpreteren van de gelezen informatie alvorens conclusies te trekken of alvorens de informatie in de praktijk toe te passen.

7.2 Uppsy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of apps, het gebruik van informatie die door middel van de website en/of apps is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of apps te kunnen raadplegen, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Uppsy. Uppsy is een platform waarop het (onderzoeks)werk van anderen wordt beschreven of weergegeven. Hoewel Uppsy zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garandeert Uppsy niet dat informatie juist is. Uppsy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

7.3 Ondanks de constante zorg en aandacht die Uppsy aan de samenstelling van haar website en de app besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Uppsy garandeert niet dat de website en/of de apps te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. Uppsy behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website en/of de apps te optimaliseren of aan te passen.

Artikel 8 Privacy

8.1 Uppsy vindt privacy belangrijk en behandelt daarom persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid van Uppsy, welke te vinden is op de website www.uppsy.nl. 

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de website en/of het product berusten bij Uppsy of de licentiehouders waarvan Uppsy licentie heeft gekregen, tenzij expliciet anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

9.2 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uppsy niet toegestaan om (delen van) het product, de website of de bijbehorende inhoud openbaar te maken, te veelvoudigen, te scannen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of anderszins te exploiteren.

9.3 Bij het aanbieden van een Uppsy-artikel voor publicatie door schrijvers of redacteuren van Uppsy, worden ook de rechten van intellectueel en industrieel eigendom aan Uppsy overgedragen. Dit geldt puur voor de Uppsy-artikelen, niet voor de wetenschappelijke artikelen welke als bron dienen van de Uppsy-artikelen.  

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Indien aan de zijde van Uppsy sprake is van overmacht, heeft Uppsy het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachttoestand voortduurt dan wel, naar keuze van Uppsy, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Uppsy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van Uppsy kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was. Uppsy verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot het product voor Abonnementhouder onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat Abonnementhouder conform de Abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van het product.

10.2 Indien de overmachttoestand aan de zijde van Uppsy langer dan twee maanden voortduurt, heeft Uppsy het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

10.3 In geval van overmacht is Uppsy niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnementhouder. 

Artikel 11 Vrijgeven van informatie

11.1 Uppsy heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Uppsy doet haar uiterste best de Abonnementhouders tevreden te stellen. Mocht er een klacht zijn, kan dat via de contactpagina op de website www.uppsy.nl worden doorgegeven. De klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst in behandeling genomen.

12.2 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene Abonnementsvoorwaarden. 

12.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en/of van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal Uppsy deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling. 

Artikel 13 Derden 

13.1 Uppsy is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van (de diensten van) derden. 

Artikel 14 Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website, evenals de app van Uppsy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82598304 (hierna: ‘Uppsy’). Elk bezoek aan de website en de app van Uppsy is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website en de app stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). Uppsy kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

De toegang tot en het gebruik van onze website en apps

U hebt het recht om onze website en apps voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de website en apps om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden tenzij daar door Uppsy expliciet schriftelijke toestemming voor is gegeven. U mag de normale werking van onze website en apps niet hinderen en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website en app:

1. Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Uppsy of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website en apps plaatsen;

2. Niet het gebruik door andere bezoekers van onze website en apps hinderen;

3. Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website en apps;

4. De beveiliging van onze website en apps niet ontwijken of hinderen;

5. Het gebruik van de API’s en overige endpoints strikt te gebruiken voor het normale gebruik van de Uppsy website en apps;

6. Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze website en apps, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website en apps te ontzeggen.

Links naar andere website en apps

Onze website en apps kunnen links naar websites en apps van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Uppsy deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites en apps op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Uppsy enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites en apps. Uppsy is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website en app van Uppsy berusten uitsluitend bij Uppsy en haar licentiegevers. Uppsy behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de website en apps van Uppsy voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uppsy is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) website en apps van Uppsy geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, aan te passen, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Registreren

Door u te registreren voor de dienstverlening van Uppsy gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

1. correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd bij de registratie, en

2. deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk via e-mail aan Uppsy kenbaar te maken.

U ontvangt na registratie een bevestigingsmail van ons met een activatiecode. De combinatie van uw opgegeven e-mailadres en de door Uppsy geleverde activatiecode zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze gegevens te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Als u het vermoeden heeft dat uw gegevens in handen van derden zijn gekomen, dan bent u verplicht om Uppsy hier per direct van op de hoogte te stellen.

Uppsy heeft te allen tijde het recht een abonnementhouder tijdelijk of permanent te blokkeren bijvoorbeeld wanneer een abonnementhouder naar het oordeel van Uppsy in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene voorwaarden.

Privacy en cookies

Het privacystatement en het cookiestatement van Uppsy zijn van toepassing op ieder gebruik van website en apps van Uppsy en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Deze documenten zijn te vinden op de website van Uppsy.  

Artikel 15 Samenwerkingen met andere organisaties

15.1 Uppsy werkt samen met een aantal organisaties die relevant zijn voor het vakgebied, waarbij Uppsy onafhankelijk blijft van andere organisaties. Ook kunnen andere organisaties diensten bij Uppsy afnemen, zoals promotieruimte in de app en/of op de website. Wanneer in het kader van een samenwerking een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend door beide partijen, zijn de algemene voorwaarden van Uppsy hierop van toepassing.

15.2 Uppsy verwacht in dat geval dat de betreffende organisatie de factuur die Uppsy verstuurd betaalt binnen de gestelde termijn. Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Uppsy te worden gericht. Wanneer de betreffende organisatie ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Uppsy genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor business-to-businessvorderingen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-. Daarnaast worden er registratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 25,-.